Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  (handelsnaam van Improstyle Verkoopstyling  ): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  ……….., gevestigd aan Draai 7-9, 3311JJ, te Dordrecht.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht . De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

 Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambachtopgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W tenzij anders vermeld
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  ten alle tijden gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambachtop de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht   is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door  Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht geleverde dienst(en).
7.2. Improstyle Verkoopstyling  te Hendrik-Ido-Ambacht  is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Improstyle Verkoopstyling  te Hendrik-Ido-Ambacht biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Improstyle Verkoopstyling  te Hendrik-Ido-Ambacht   worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  zijn verstrekt, heeft Improstyle Verkoopstyling  te Hendrik-Ido-Ambacht  het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4.Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht   is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Improstyle Verkoopstyling  te   Hendrik-Ido-Ambacht  kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht  is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Improstyle Verkoopstyling  te  Hendrik-Ido-Ambacht  geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Improstyle Verkoopstyling  te   Hendrik-Ido-Ambacht worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil.Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht  zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1. Improstyle Verkoopstyling te   Hendrik-Ido-Ambacht is ten alle tijden bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht  gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Improstyle Verkoopstyling te   Hendrik-Ido-Ambacht is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Improstyle Verkoopstyling  te  Hendrik-Ido-Ambacht  tot mededeling verplicht.
10.4. Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Improstyle Verkoopstyling te Hendrik-Ido-Ambacht  de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Improstyle Verkoopstyling  te  Hendrik-Ido-Ambacht is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Improstyle Verkoopstyling te  Hendrik-Ido-Ambacht voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt mogelijke beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Improstyle Verkoopstyling  te  Hendrik-Ido-Ambacht  gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

2015© Improstyle